XUNHE'ART, v.t. To discourage; to depress; to dishearten.